Noteikumi

Šie portāla Opā.lv (turpmāk tekstā – Portāls) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Portālu.

1. Portālu uztur un administrē SIA Draugiem, reģ. Nr. 40003737497 (turpmāk tekstā – Sabiedrība).
2. Lietotājam pirms Portāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.
3. Ja lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas aktivitātes Portālā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievēros tos. Katram lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, tad lietotājam aizliegts lietot Portālu.
4. Lietotājiem ir tiesības izmantot Portālā piedāvātās iespējas, pakalpojumus, tajā skaitā, maksas pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt Portālā norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.
5. Lai spēlētu spēles, lietotājam ir jāievēro Portālā noteiktā reģistrēšanās/autorizēšanās kārtība.
6. Portālā ir aizliegtas komerciāla rakstura aktivitātes, izņemot ar rakstisku Sabiedrības saskaņojumu.
7. Portāla administrācijai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem dzēst lietotāju profilus un/vai tajos iekļauto informāciju, kā arī ierobežot vai liegt pieeju Portālam uz laiku vai neierobežoti (tai skaitā no konkrētām IP adresēm), nepaskaidrojot iemeslus.
8. Portālā ir aizliegts veikt darbības, kas:
  8.1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
  8.2. aizskar personas godu un cieņu;
  8.3. aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
  8.4. pārkāpj normatīvos aktus.
9. Sabiedrība neatbild par Portālā ievietoto un lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām, kas ir radušās vai varētu rasties šīs informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat Sabiedrība neatbild par Portāla pieejamību, lietotāju savstarpējo komunikāciju un jebkādām tehniska rakstura problēmām Portāla darbībā. Visa Portāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir, bez nekādām papildus garantijām no Sabiedrības. Bez tam Sabiedrība nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Portālu un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.
10. Portālā ir pieejamas maksas un/vai bezmaksas spēles. Šīs spēles nodrošina trešās personas, bet to ir tiesības darīt arī Sabiedrībai. Spēļu uzturētājam ir paredzētas tiesības izbeigt spēļu piedāvāšanu ar vismaz 2 (divu) nedēļu iepriekšēju brīdinājumu. Jā spēle vairs netiek uzturēta, tad lietotājiem netiek kompensēta par spēli izlietotā nauda (piemēram, spēlēs veiktie maksājumi par dažādām papildus funkcijām, bonusiem utt.).
11. Lietotājam ir iespēja saņemt Portālā piedāvātos maksas pakalpojumus pēc tam, kad Lietotājs ir veicis priekšapmaksu par attiecīgo pakalpojumu. Pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta Portāla. Visas cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli. Lietotājam ir iespēja veikt apmaksu par pakalpojumu, izvēloties vienu no Portālā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem. Sabiedrība nodrošina Lietotājam pakalpojuma lietošanas iespēju pēc maksājuma apstiprināšanas. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji un bez brīdinājuma dzēst Lietotāja kontā esošos naudas līdzekļus, ja tie iegūti: (a) pārkāpjot Noteikumus vai normatīvos aktus vai (b) negodīgā ceļā.
12. Lietotājam nav tiesību izmanot atteikuma tiesības saistībā ar pakalpojumu lietošanas raksturu (digitālais saturs), kas padara atteikuma tiesību izmantošanu par nerealizējamu. Pakalpojuma apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un lietotāja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.
13. Ja lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja Portālam, tad šim lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi un maksājumi, kas veikti saistībā ar Portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.
14. Lietotājs piekrīt saņemt informāciju no Sabiedrības par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm.
15. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu pieder tikai un vienīgi Sabiedrībai. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Sabiedrībai un trešajām personām.
16. Visi strīdi starp Sabiedrību un lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Noteikumi netiek glabāti, bet ir pieejami pirms pakalpojuma pirkuma, kā arī Portālā.